تغييرات در قوانين جديد شطرنج از جولای سال 2013

ِ

تغييرات در قوانين جديد شطرنج از جولای سال 2013

و مباحث انجام شده در كميته قوانين

تغييرات در قوانين جديد شطرنج از جولاي سال 2013 و مباحث انجام شده در كميته قوانين
(توضيحات مربوط به مواد   B2 و 13.9 و ضميمه هاي A,B به محض اماده شدن اضافه خواهد شد)
توضيح اينكه : قسمتهاي پررنگ و ايتاليك مربوط به ذكر قوانين قبلي و قسمتهاي مشخص شده با رنگ سبز قوانين جديد مي باشد.

در طول برگزاري مسابقات المپياد شطرنج از 1تا9 سپتامبر كنگره فيده در استانبول برگزار شد . هر چهار سال يكبار مقررات شطرنج قابل تغييراsت ودر اين كنگره اين فرصت دست داد. در واقع بعضي از اعضاي كميته مقررات طرح هاي پيشنهادي خود را از يكسال قبل آماده كرده بودند .در آوريل همايشي با حضور اعضا كميته مقررات در لاسان برگزار شد ودبير كميته ملاقاتي بهمراه اعضا از فدراسيون شطرنج امريكا (USCF)داشتند تادرمورد تفاوتهاي قوانين فيده وUSCFبحث كنند. نكته مورد توجه مشخص كردن امكان تغييرات قوانين در امريكا وساير كشورهاي دنيا بود . دراين ماه من تلاش مي كنم تصميمات مهم كه در طول كنگره اتخاذ شد را برشما روشن نمايم .اين قوانين از جولاي 2013معتبر خواهد بود.

ماده3.7e:

وقتي پياده اي به آخرين عرض مقابل خود برسد بايستي در همان حركت ودر همان مربع با وزير - رخ - اسب يا فيل همانرنگ تعويض گردد. انتخاب مهره جديد ممنوعيني براي استفاده مهره هاي تعويض شده ندارد .اين تبديل پياده به مهره ديگر را ((ارتقاء)) ناميده واثر مهره جديد آني است .

اين متن واقعي ماده 3.7eميباشد. روش اجراي آن توسط بازيكنان به دو شكل  انجام شده است:

-       پياده به آخرين عرض حركت كرده سپس از صفحه برداشته وبالاخره مهره جديد در همان مربع جايگزين مي شود.

-         پياده برداشته شده ومهره جديد درخانه ارتقاء قرار مي گيرد .

بعضي از داوران روش دوم را غير قانوني مي دانند ودر يك بازي بليتس براي بازيكني كه ازاين  طريق ارتقاء پياده انجام دهد باخت منظور مي كنند . در واقع تفاوتي بين دو روش آنچنان نيست. چون در هر دو حالت پوزيسيون يكساني خواهيم داشت .

مي توانم تصور كنم اگر كسي بپرسد در مورد قلعه رفتن چه مي شود؟ اگر بازيكني عمل قلعه رفتن را با رخ شروع كند و سپس شاه را حركت دهد باز هم همان پوزيسيون را خواهيم داشت ؟ بله درست است . اما بعنوان مثال حركت Th1به f1يك حركت قانوني است و اين امكان وجود دارد حريف او گيج شودكه حركت  Tf1انجام شده و پس از گذشت 1 دقيقه يا بيشتر شاه را به g1ببرد . براي جلوگيري از اين حالت گفته شده - عبارت زير به ماده 3.7eاضافه گرديد:

پياده مي تواند از صفحه برداشته شده و مهره جديد در مربع ارتقاء به هر روش ممكن جايگزين گردد.

ماده  5:

اين ماده مربوط به اتمام بازي است . در اين ماده راجع به كيش و مات – پات و پوزيسيوني كه نمي تواند توسط بازيكن برنده شود اشاره شده است كه اخرين حركت بايستي قانوني باشد. در اين ماده اين جمله اضافه گرديد كه اخرين حركت بايستي مطابق با بند 4.2تا 4.6اجرا شودكه مربوط است به چگونگي حركت مهره .

ماده 6: ماده 6.2همان ماده قديم 6.7است. در ستون هاي قبلي اين قانون مورد بحث قرار گرفت و اضافات به شكل خطوط كج و ايتاليك مي باشند:

در طول بازي هر بازيكن كه حركت خود را در صفحه انجام داده باشد حق متوقف كردن ساعت خود و بكار انداختن ساعت حريف را دارد( به اين عمل زدن ساعت گفته مي شود) . يك حركت همچنين كامل است اگر :

1)  حركت به بازي پايان دهد(نگاه كنيدبه :5.1.a,5.2.a,5.2.b,5.2.c,9.6) يا

2)    بازيكن حركت بعدي را انجام داده در حاليكه حركت قبلي كامل نبوده است.

يك بازيكن بايستي اجازه زدن ساعت پس از انجام حركت خود را داشته باشد حتي اگر حريف او حركت بعدي خود را انجام داده باشد. زمان بين انجام حركت در صفحه و زدن ساعت بعنوان بخشي از زمان اختصاص يافته به بازيكن تلقي مي شود.

قانون جديد اين است :

يك حركت كامل است اگر يك بازيكن حركت خود را انجام داده باشد حتي اگر حركت قبلي او كامل نشده باشد .

توضيح مختصر : اگر سفيد حركت بيستم خود را انجام داده باشد و سياه سريعا به او جواب دهد سپس هنوز امكان كامل كردن حركت خود را با زدن ساعت داشته باشد بجاي زدن ساعت سفيد حركت بيست و يكم خود را انجام دهد بنابراين حركت بيستم او كامل د رنظر گرفته مي شود .

ماده 6.2.d:

اين قانون جديد است ولي نياز به توضيح ندارد:

فقط بازيكني كه ساعت او در حال كار كردن است اجازه حركت دادن مهره ها را دارد.

 در حالتي كه بايكن قادر به زدن ساعت خود نشده باشد يا حركت خود را ثبت نكرده باشد ساعت او مورد قضاوت يا ملاك عمل قرار نخواهد گرفت.

ماده 6.7.a:

هر بازيكني كه پس از شروع مسابقات بر سر ميز حاضر شود بازنده خواهد بود مگر اينكه داور مسابقات بدلايل  پيش بيني نشده شروع مسابقات را به تعويق بياندازد.بنابراين زمان تاخير صفر دقيقه